ساعت پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 9 شب

دانلود اپلیکیشن
تماس با ما 09303365110

کارواش سیار شمال تهران

کارواش سیار شمال تهران

ارائه خدمات کارواش سیار در تهران و شیراز

 

کارواش سیار شمال تهران

کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار کارواش در محل شمال تهران کارواش درب منزل تهران کارواش سیار شمال تهران  کارواش نانو   کارواش در محل  کارواش درب منزل تهران کارواش سیار شرق تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران  کارواش در محل تهران شستشوی اتومبیل در محل  کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار در محل  کارواش درب منزل تهران  آدرس کارواش های نانو در تهران کارواش درب منزل منطقه 2  کارواش سیار سعادت آباد  کارواش سیار شمال تهران  کارواش در محل کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار در محل  کارواش سیار شمال تهران  کارواش در محل  آدرس کارواش های نانو در تهران  کارواش بخار سیار در تهران  شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل تهران  آدرس کارواش های نانو در تهران کارواش سیار در محل   کارواش درب منزل تهران  کارواش در محل کارواش سیار شرق تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران کارواش بخار سیار در تهران   کارواش در محل تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش سیار شمال تهران  کارواش درب منزل تهران  کارواش درب منزل تهران  آدرس کارواش های نانو در تهران کارواش درب منزل منطقه 1 کارواش بخار سیار در تهران   کارواش سیار سعادت آباد  کارواش درب منزل تهران  کارواش سیار شمال تهران  کارواش درب منزل تهران  کارواش در محل کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار در محل  کارواش سیار شمال تهران  کارواش در محل شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل شمال تهران  کارواش درب منزل شمال تهران آدرس کارواش های نانو در تهران کارواش بخار سیار در تهران    شستشوی اتومبیل در محل کارواش سیار تهران کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار شمال و غرب تهران منطقه 2  کارواش سیار شمال تهران mobile carwash  کارواش سیار سعادت آباد  کارواش سیار شمال تهران کارواش خانگی کارواش سیار در محل  کارواش سیار در تهران  کارواش سیار در محل کارواش سیار درب منزل تهران کارواش کارواش تلفنی   کارواش سیار شمال تهران  کارواش درب منزل تهران  کارواش درب منزل تهران آدرس کارواش های نانو در تهران  کارواش سیار شمال تهران شستشوی اتومبیل در محل   کارواش درب منزل تهران شستشوی اتومبیل در محل آدرس کارواش های نانو در تهران  کارواش در محل کارواش سیار شرق تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران  کارواش در محل تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش سایر شمال تهران کارواش درب منزل تهران کارواش درب منزل منطقه 3  کارواش سیار سعادت آباد  کارواش سیار شمال تهران کارواش درب منزل تهران   کارواش در محل کارواش سیار شمال کارواش سیار در محل  تهران کارواش سیار شمال تهران  کارواش سیار شمال شمال تهران  کارواش در محل شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل شمال تهران  کارواش بخار سیار در تهران  کارواش سیار تهران  آدرس کارواش های نانو در تهران   کارواش در محل شمال تهران  آدرس کارواش های نانو در تهران کارواش شمال تهران  کارواش درب منزل تهران  کارواش سیار شمال و  شمال غرب تهران منطقه 2  کارواش در محل  کارواش سیار سعادت آباد  کارواش سیار شرق تهران  کارواش سیار در سعادت آباد  کارواش سیار شیراز  کارواش سیار شمال تهران  کارواش درب منزل تهران  شستشوی اتومبیل در محل کارواش سیار در محل شیراز  کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار در سعادت آباد کارواش خشک  کارواش سیار تهران  کارواش در محل  کارواش سیار شرق تهران آدرس کارواش های نانو در تهران  شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران  کارواش در محل تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش بخار سیار در تهران  کارواش سیار شمال تهران آدرس کارواش های نانو در تهران   کارواش درب منزل تهران کارواش درب منزل منطقه 2  کارواش سیار سعادت آباد  کارواش سیار شمال تهران  کارواش در محل کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار شمال تهران  کارواش سیار  شمال تهران  کارواش در محل شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل شمال تهران  کارواش در محل  کارواش خشک  شستشوی اتومبیل در محل  کارواش سیار تهران کارواش سیار شمال تهران  کارواش سیار شرق تهران  کارواش سیار شمال تهران  کارواش درب منزل تهران  کارواش سیار شیراز  کارواش سیار در محل  کارواش سیار شرق تهران  کارواش سیار شمال تهران  کارواش درب منزل تهران  شستشوی اتومبیل در محل کارواش سیار در محل کارواش در محل  کارواش سیار شیراز  کارواش سیار سعادت آباد   کارواش سیار شرق تهران کارواش سیار شمال تهران  کارواش سیار بدون آب  کارواش بخار سیار در تهران   آدرس کارواش های نانو در تهران  کارواش سیار شمال  کارواش درب منزل شمال تهران کارواش سیار شمال تهران شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل تهران  کارواش درب منزل شمال تهران  کارواش درب منزل تهران کارواش سیار کارواش در محل تهران کارواش سیار شمال تهران کارواش در محل کارواش سیار شرق تهران  کارواش سیار در محل شیراز  کارواش در محل آدرس کارواش های نانو در تهران  کارواش درب منزل تهران  کارواش در محل کارواش سیار شرق تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران  کارواش در محل تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش سیار شمال تهران کارواش درب منزل تهران کارواش درب منزل منطقه 1  کارواش سیار سعادت آباد کارواش بخار سیار در تهران   کارواش سیار شمال تهران  کارواش در محل کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار شمال تهران  کارواش سیار شمال شمال تهران  کارواش در محل شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل شمال تهران  کارواش سیار در محل شیراز کارواش سیار در محل  کارواش سیار شمال تهران  کارواش سیار شرق تهران  کارواش سیار شمال تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش در محل کارواش اتوماتیک  کارواش سیار شمال تهران  کارواش سیار سعادت آباد کارواش سیار  شستشوی اتومبیل در محل کارواش آنلاین کارواش اتومانیک دستگاه کارواش  آدرس کارواش های نانو در تهران  کارواش درب منزل تهران کارواش سیار تهران  کارواش درب منزل تهران کارواش سیار شمال  آدرس کارواش های نانو در تهران  منطقه 1  شستشوی اتومبیل در محل  کارواش در محل  کارواش سیار شمال تهران  کارواش درب منزل کارواش در محل شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل تهران  کارواش آنلاین در محل کارواش تلفنی کارواش سیار درب منزل تهران کارواش تلفنی شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران  کارواش سیار تهران کارواش در محل کارواش سیار شرق تهران  کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار شیراز  کارواش درب منزل تهران  کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار در محل شیراز قیمت کارواش سیار  آدرس کارواش های نانو در تهران  کارواش سیار تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران  کارواش سیار شمال تهران  کارواش آنلاین در محل کارواش در محل  کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار شمال تهران شستشوی ماشین در محل کارواش اتوماتیک  کارواش درب منزل تهران   کارواش سیار  کارواش بخار سیار در تهران 

 

 

کارواش سیار شمال تهران خدمتی متفاوت و پر مزیت برای آن دسته از افراد ساکن مناطق شمالی تهران است که برای زمان و دریافت خدمات با کیفیت بالا ارزش قائل هستند. کارواش سیار شمال تهران خدمتی برای شستشوی حرفه ای اتومبیل در محل شما می باشد.

اگر شما از منتظر ماندن در صف کارواش برای دریافت خدمات شستشوی ماشین کلافه شده اید ، زمان آن رسیده است که خدمات کارواش سیار شمال تهران را امتحان کنید و از مزایای بی نظیر آن بهره مند شوید. با استفاده از خدمات کارواش سیار شمال تهران برای همیشه با صف های طولانی و اتلاف وقت خداحافظی خواهید کرد. از این پس فاصله شما تا ماشین تمیز و دریافت خدمات شستشوی اتومبیل درب منزل شما تنها یک تماس است.

 

 

خدمات کارواش سیار شمال تهران خدمتی عالی برای افراد شاغل، پر مشغله و البته بانوان :

با استفاده از خدمات کارواش سیار شمال تهران شما می توانید در هر محلی که دوس دارید مانند درب منزل، محل کار شما ، پارکینگ یا هر جایی که دوست دارید از خدمات کارواش سیار با نیرو های حرفه ای استفاده کنید. بنابرین دیگر لازم نیست تا یک زمان مشخص را برای رفتن به کارواش و احتمالا ماندن در صف انتظار برای دریافت خدمات را هزینه کنید. اکنون به راحتی می توانید همان خدمات را بدون اختصاص زمان دریافت کنید.

 

بنابرین خدمات کارواش سیار شمال تهران بهترین انتخاب برای افرادی است که برای زمان خود ارزش قائل هستند. همچنین انتخابی عالی برای بانوان است زیرا بانوان عزیز دیگر نیازی به رفتن به محیط های کارواش ندارند و می توانند بهترین خدمات شستشوی اتومبیل را در درب منزل دریافت کنند.

هدف از ارائه خدمات آنلاین سیار شمال تهران به صورت تخصصی و با تمرکز بر مناطق شمال تهران اعزام نزدیک ترین نیرو به محل شما برای صرفه جویی در زمان و راحتی در دریافت خدمات شستشوی اتومبیل برای شماست.

 

 

چرا مشتریان ما خدمات کارواش سیار شمال تهران را انتخاب کرده اند؟

همانطور که می دانید این روزها به راحتی می توانید تمامی کارها و سفارشات خود را از طریق تلفن همراه انجام می دهید، بسیاری از مشتریان خدمات کارواش آنلاین با تکیه بر این مزیت که استفاده از خدمات کارواش سیار در محل منجر به صرفه جویی در زمان و امکان بررسی دقیق و نظارت بر نحوه شستشوی اتومبیل توسط آن ها شده است رضایت کامل خود را از این خدمت جدید اعلام کرده اند.

 

اگر شما نیز ساکن محله ها و مناطق شمالی تهران هستید می توانید به مجموعه مشتریان پیشتاز ما بپیوندید همانطور که می دانید استفاده از خدمات آنلاین روز به روز در بین مردم افزایش پیدا خواهد کرد بنابرین شما می توانید از مشتریان پیشتاز در دریافت خدمات کارواش آنلاین باشید. به محض اینکه با ما تماس بگیرید نزدیک ترین نیرو را به منزل شما اعزام خواهیم کرد.


چگونه می توانم از خدمات کارواش سیار استفاده کنم ؟

✔️ درخواست از طریق تماس تلفنی با شماره ی اعلام شده

✔️ درخواست از طریق فرم اینترنتی (سفارش خود را در فرم رزرو کارواش سیار تهران  ثبت کنید)

✔️ درخواست از طریق اپلیکیشن خدمت از ما

 

کارواش سیار شمال تهران

ویژگی های یک شستشوی حرفه ای ماشین توسط پرسنل کارواش سیار شمال تهران  :

 

  • پرسنل آموزش دیده ما به خوبی می دانند زمانی شستشوی اتومبیل در محل را شروع خواهند کرد که نوع رنگ خودرو شما را تشخیص داده تا مواد شوینده متناسب با بدنه اتومبیل شما را برای شستشو استفاده کنند. 

 

  • فشار آب باید به گونه ای تنظیم شود که به رنگ خودروی شما آسیب نرساند و همچنین برای خشک کردن خودرو پس از شستشو از دستمال‌های زبر و کثیف استفاده نکنند زیرا استفاده از دستمال زبر احتمال خش افتادن روی بدنه ماشین شما را افزایش می دهد.

 

  • نیروی شستشوی کارواش سیار می تواند از باد گرم برای خشک کردن بدنه خودرو استفاده می‌کنند زیرا خشک شدن با باد گرم نتیجه بهتری داردتا خشک کردن با دستمال است.

 

  • در بخش تمیزکاری داخل کابین خودرو، از نیروی شستشوی کاراوش در منزل انتظار می‌رود که از مواد شوینده مناسب و مخصوص برای شستشوی صندلی‌های استفاده کند و از ابزاری مانند فرچه‌های ریز برای تمیز کردن درز‎‌های داخل اتومبیل استفاده کند. پرسنل کارواش ابتدا باید جنس رویه صندلی‌ها، سقف، کف و داشبورد را تشخیص دهد و طبق آن از مواد شوینده مناسب استفاده کند.

 

  • نیروی شستشوی کارواش در محل باید از واکس براق کننده برای داشبورد ماشین شما استفاده کند. البته بسیار لازم است قبل از آن پرسنل جنس داشبورد خودرو شما را تشخیص دهند تا بتواند از مواد مناسب برای واکس داشبورد استفاده کند.

 

  • پرسنل یک کارواش سیار حرفه ای، نباید از هیچگونه مواد شوینده قوی برای شستشوی رنگ مات استفاده کنند، زیرا رنگ‌های مات اتومبیل‌ها بسیار حساس هستند و باید از مواد شوینده مخصوص آن‌ها استفاده شود.

 

کارواش سیار شمال تهران

ترفندهای طلایی شستشوی حرفه ای اتومبیل در منزل توسط شما :

 

1.شیشه جلوی ماشین را با نوشابه بشورید

برای خلاص شدن از شر دوده، خاک روی شیشه و مهم تر از آن چربی های روی شیشه که بر اثر آلودگی هوا بوجود آمده اند، کافیست از نوشابه استفاده کنید. مراحل کار به این صورت است که کمی نوشابه روی شیشه بریزید( البته حوله ای روی کاپوت ماشین بگذارید تا نوشابه با رنگ ماشین شما تماس نداشته باشد). نوشابه تمام چربی ها و کثیفی ها ی شیشه ماشین شما را به راحتی از بین خواهد برد. پس از استفاده از نوشابه تمام سطح شیشه را تمیز کنید.

 

2.شستشو را از  لاستیک ماشین شروع کنید

همانطور که می دانید چرخ و لاستیک ماشین در نتیجه تماس با جاده، کثیف ترین قسمت خودرو شماست. اگر شما شستن و تمیز کردن آن را برای مرحله آخر و پس از شستشوی تمامی قسمت های ماشین نگه دارید، متاسفانه آلودگی، کثیفی، غبار و حتی آشغال هایی که روی لاستیک نشسته اند، در اثر شستشو به بخش های نزدیک به لاستیک منتقل می شود و باعث دوباره کاری برای شما خواهد شد. ابتدا لاستیک و چرخ هارا بشویید، سپس دستمال خود را تعویض یا آن را به خوبی بشوئید و سایر سطوح را تمیز کنید.

 

3.شستشوی ماشین زیر نور خورشید ممنوع

زمانی که شما زیر نور مستقیم خورشید به شستشوی ماشین مشغول می شوید، نور خورشید باعث می شود مواد شوینده شما زودتر از معمول روی بدنه خودرو خشک شود. این خشک شدن سریع تر از حد معمول، پاک کردن و صیقل دادن بدنه خودرو با دشواری بیشتری مواجه خواهید کرد.

4. هرگز مایع شوینده را مستقیم روی بدنه خودرو نریزید

همانطور که می دانید هر محصول شوینده ای پیش از استفاده باید کمی با آب رقیق شود. مایع شوینده مخصوص ماشین را در ظرف آبی با نسبت مناسب حل کنید وسپس با کمک دستمال میکروفایبر به خودرو را بشویید. در ضمن یادتان باشد از مایع ظرفشویی برای تمیز کردن اتومبیل استفاده نکنید زیرا مایع ظرفشویی حاوی مواد شیمیایی تهاجمی است که به بدنه خودرو شما آسیب می رساند.

 

5.استفاده از یک سطل برای شستشو ماشین ممنوع

سعی کنید همیشه برای شستن خودرو دو سطل داشته باشید، یکی برای خیس و کفی کردن دستمال و سطل دیگر برای شستن و تمیز شدن دستمال استفاده کنید. استفاده از دو سطل باعث می شود تا گرد و خاک و کثیفی به همراه دستمال کثیف به داخل سطل حاوی مواد شوینده وارد نشود .

 

کارواش سیار شمال تهران :

اگر شما از منتظر ماندن در صف کارواش برای دریافت خدمات شستشوی ماشین کلافه شده اید، زمان آن رسیده است که خدمات کارواش سیار کلینز را امتحان کنید و به جمع مشتریان راضی ما بپیوندید. ما به شما اطمینان می دهیم تا نیروهای باتجربه و ماهر را برای شستشوی اتومبیل شما اعزام خواهیم کرد.

 

فاصله شما تا یک نیروی با تجربه و کارآزموده برای شستشوی ماشین آن هم در محل زندگی شما تنها یک تماس است. کارواش سیار کلینز در تمامی مناطق تهران از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب آماده خدمات رسانی سریع و حرفه ای به شماست، با ما تماس بگیرید.

 

سایر خدمات کارواش سیار کلینز :

کارواش سیار تهران

کارواش سیار شمال تهران

کارواش سیار غرب تهران

کارواش سیار شرق تهران

کارواش سیار کرج

کارواش سیار شیراز 

 

کارواش سیار شمال تهران

 

  • سپاسگزار می شویم پس از استفاده از  خدمات کارواش سیار شمال تهران کلینز  به  کیفیت خدمات ما در همین صفحه امتیاز دهید.

     

کارواش سیار شمال تهران
5 امتیاز از 5 رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: