ساعت پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 9 شب

کارواش خشک

کارواش سیار سعادت آباد
کارواش خشک

کارواش خشک  کارواش سیار کارواش در محل شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک در محل  کارواش سیار غرب تهران کارواش بخار کارواش خشک در محل  کارواش در محل کاراوش سیار تهران کارواش خشک در محل قیمت کارواش خشک  قیمت کارواش سیار شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل تهران کارواش خشک در محل کارواش سیار اصفهان کاراوش سیار شیراز  کارواش خشک  کارواش سیار شرق تهران  کارواش خشک نانو پاکر  کارواش سیار نارمک  کارواش درب منزل تهران  کارواش خشک  کارواش سیار تهران کارواش خشک پاسداران   کارواش بخارشوی  کارواش آنلاین  کارواش خشک تهران  کارواش در منزل  carwash mobile  شستشوی اتومبیل در محل  کارواش خشک  قیمت کارواش خشک  کارواش خشک نانو پاکر  کاراوش سیار تهران  کارواش خشک نانو پاکر  کارواش بخار کارواش خشک  کارواش خشک  کارواش سیار پاسداران کارواش خشک کارواش سیار تهرانپارس کارواش خشک نانو پاکر  کارواش سیار شیراز  کارواش سیار غرب تهران کارواش سیار در محل  کارواش خشک کارواش در محل  قیمت دستگاه کارواش کارواش در محل سیار کارواش خشک  کارواش سیار  کارواش سیار شرق تهران کارواش بخار سیار کارواش خشک در محل شرق تهران شستشوی اتومبیل در محل  کارواش خشک مشهد  قیمت کارواش خشک  کارواش نانو تهران کارواش خشک کارواش درب منزل تهران  قیمت کارواش خشک در محل   کارواش خشک  کارواش در محل کارواش سیار غرب تهران کارواش سیار شمال تهران  کارواش سیار شمال غرب تهران  کارواش در محل  کارواش خشک در محل شستشوی اتومبیل در محل  کاراوش سیار تهرانپارس کارواش خشک  کارواش درب منزل غرب تهران کارواش خشک   کارواش در محل کارواش سیار شرق تهران  کارواش خشک نانو پاکر  کارواش غرب تهران  کارواش سیار در محل   کارواش خشک تهران کارواش درب منزل تهران   کارواش سیار شرق تهران  کارواش خشک  کارواش سیار غرب تهران کارواش خشک   کارواش درب منزل تهران کارواش خشک   کارواش سیار شرق تهران کارواش سیار سعادت آباد   کارواش خشک نانو پاکر  کارواش سیار بدون آب  کارواش خشک در محل  کاراوش سیار در محل  کارواش خشک   شستشوی اتومبیل در محل  کارواش سیار شرق تهران کارواش سیار در محل  کارواش خشک  کارواش بخار سیار کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک  کارواش خشک   شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک شستشوی اتومبیل در محل  کارواش خشک  کارواش سیار شرق تهران   کارواش سیار در محل شرق تهران کارواش خشک  قیمت کارواش خشک  کارواش خشک تهران کارواش درب منزل تهران کارواش نانو شرق کارواش در محل شیراز  کارواش خشک شرق تهران کارواش در محل  کارواش خشک کارواش نانو کارواش خشک غرب تهران پولیش دستگاه کارواش کاراواش سیار کرج  کارواش اتوماتیک  کارواش آنلاین کارواش خشک  کارواش خشک در محل  کارواش خشک درب منزل تهران کارواش خشک شیراز  کارواش خشک شمال تهران کارواش خشک شرق تهران قیمت کارواش سیار  کاراوش سیار سعادت آباد   کارواش سیار تهران  کارواش نانو در شرق تهران کارواش خشک   کارواش سیار تهران  کارواش نانو شرق تهران  کارواش سیار شرق تهران  کارواش بخار سیار تهران کارواش در محل شیراز   کارواش در محل  کارواش سیار شرق تهران  کارواش خشک نانو پاکر  شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک  شستشوی اتومبیل درب منزل کارواش خشک شیراز کارواش در محل تهران  کارواش خشک کارواش خشک غرب تهران کارواش در محل کارواش خشک غرب تهران  کارواش خشک تهران کارواش خشک اصفهان کارواش خشک درب منزل  کارواش در محل  بخارشوی کارواش خشک بدون آب کارواش خشک شرق تهران کارواش خشک  کارواش درب منزل تهران  کارواش خشک  کارواش سیار شرق تهران  کارواش در محل تهران شستشوی اتومبیل در محل قیمت کارواش خشک در محل  کارواش سیار شمال تهران کارواش درب منزل تهران کارواش  کارواش خشک  سیار شرق تهران  کارواش درب منزل   کارواش سیار سعادت آباد   شستشوی اتومبیل در محل  کارواش خشک  کارواش سیار تهران کارواش سیار سعادت آباد  کاراوش در محل تهران  شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک   قیمت کارواش سیار  کارواش نانو شرق تهران  کارواش خشک  کاراوش سیار غرب تهران  شستشوی اتومبیل در محل  قیمت کارواش خشک در محل   کارواش سیار شرق تهران  کارواش خشک  کاراوش سیار نارمک    شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل تهران کارواش خشک قیمت کارواش خشک در محل کارواش اتوماتیک کارواش خشک شمال تهران کارواش خشک در محل شستشوی اتومبیل درب منزل کارواش خشک مشهد کارواش اتوماتیک  کاراوش در محل شستشوی اتومبیل در محل  کارواش بخار کارواش خشک  کارواش در محل تهران کارواش خشک تهران کارواش خشک  کارواش بخار سیار کارواش در محل شستشوی اتومبیل در محل  کارواش درب منزل تهران کارواش خشک غرب تهران کارواش خشک تهران  کارواش در محل کارواش خشک بدون آب کارواش بخار کارواش خشک شمال تهران   کارواش خودرو کارواش درب منزل کارواش خشک غرب تهران کارواش در محل  کارواش آنلاین  کارواش خشک در کرج  کارواش خشک سعادت آباد  کارواش نانو سیار  کارواش خشک  کارواش خشک در محل  کارواش خشک غرب تهران کارواش درب منزل تهران کارواش خشک کرج کارواش خشک تهران کارواش بخارشوی  کارواش خشک  کارواش درب منزل کارواش خشک غرب تهران  شستشوی اتومبیل در محل کارواش خودرو کارواش خشک بدون آب کارواش درب منزل تهران کارواش خشک غرب تهران  آدرس کارواش های نانو در تهران کارواش سیار تهرانکارواش نانو در غرب تهران   کارواش خشک شیراز  کارواش خشک شمال تهران شستشوی اتومبیل درب منزل کارواش در محل غرب تهران کارواش خشک پاسداران کارواش خشک شیراز  کارواش خشک کرج پولیش  کارواش خشک   کارواش درب منزل کارواش خشک  کارواش سیار شمال تهران  کارواش خشک  شستشوی اتومبیل در محل  کارواش سیار شرق تهران  کارواش خشک نانو پاکر   کارواش خودرو  کارواش خشک  شستشوی اتومبیل کارواش در محل معایب کارواش نانو کارواش خشک  کارواش درب منزل تهران  کارواش خشک کارواش سیار شمال تهران کارواش خشک شیراز  کارواش سیار بدون آب کارواش سیار در محل کارواش خشک  قیمت کاراوش سیار  کارواش خشک    کارواش درب منزل  کارواش سیار شمال تهران  کارواش خشک نانو پاکر   کارواش سیار تهرانپارس  کارواش سیار در شرق تهران کارواش خشک  کارواش سیار شرق تهران   کارواش خشک نانو پاکر   کارواش سیار غرب تهران  کارواش سیار در محل شرق تهران  کارواش خشک کاراوش سیار نارمک  کارواش سیار تهران  کارواش خشک  کارواش سیار شمال تهران 

 

 

استفاده از کارواش خشک یا شستشوی ماشین بدون آب در کشورهای پیشرفته  روز به روز در حال افزایش است. جالب است بدانید شما برای داشتن خودرویی تمیز نیازی به مصرف زیاد آب و تمیز کاری و شستشوی سنتی با آب ندارید. شما می توانید با استفاده از روش کارواش خشک یا شستشوی ماشین بدون آب نتایج به مراتب بهتری از شستشوی ماشین با آب داشته باشید. کارواش خشک مزایای بسیار زیادی برای شما از نظر هزینه، راحتی، مراقبت از رنگ ماشین، شستشوی بهتر و در نهایت صرفه جویی در آب دارد.

 

بنابرین استقبال و استفاده از روش کارواش خشک در کشورهای پیشرفته و در کشور خودمان کاملا منطقی و هوشمندانه است. شما می توانید با اختصاص هزینه کمتر، صرفه جویی در آب شستشویی حرفه ای و مطابق با روند روز دنیا را تجربه کنید. زمانی این تجربه بسیار هوشمندانه و پر مزیت تر خواهد شد که این خدمات را به صورت خدمات کارواش آنلاین دریافت کنید و بدون مراجعه به کارواش و انتظار در صف های طولانی شستشوی حرفه ای ماشین را جلوی درب منزل یا پارکنیگ خودتان تجربه کنید.

 

 

کاراوش خشک

کارواش خشک پایانی برای نگرانی پوسیدگی رنگ ماشین شما بر اثر استفاده زیاد از آب

همانطور که در ابتدای متن اشاره شد استفاده از کارواش خشک به عنوان بهترین و جدیدترین روش شستشوی ماشین درتمام دنیا، علاوه بر کاهش هزینه  و صرفه جویی در آب نتایج بهتری را هم برای شما به ارمغان می آورد. بسیاری از صاحبان خودرو از بابت پوسیدگی رنگ ماشینشان به دلیل استفاده زیاد از آب و برخورد آب با فشار زیاد بر بدنه ماشین نگران هستند. کارواش خشک روشی برای پایان این دغدغه است. در شستشوی ماشین بدون آب یا همان کارواش خشک از محلول های مخصوص ساخته شده از فناوری نانو برای شستشوی ماشین استفاده می شود.

 

 

چرا استفاده از خدمات کارواش سیار به روش شستشوی بدون آب را به شما توصیه می کنیم؟

استفاده از خدمات کارواش سیار در محل شما، منجر به صرفه جویی در زمان و امکان بررسی دقیق و نظارت بر نحوه شستشوی اتومبیل شما خواهد شد. همانطور که می دانید این روزها به راحتی تمامی کارها و سفارشات خود را می توانید از طریق تلفن همراه انجام می دهید. پس اکنون زمان آن است که خدمات کارواش سیار در محل را نیز از طریق تلفن همراه خود سفارش دهید.

 

کارواش خشک کلینز
شماره تماس : ☎09303365110☎

کارواش خشک

 

ویژگی های یک شستشوی حرفه ای ماشین توسط پرسنل کارواش سیار به روش کارواش خشک :

 

  • لازم است قبل ازینکه پرسنل شستشوی اتومبیل در محل را شروع کند، نوع رنگ خودرو شما را تشخیص دهد تا از مواد شوینده مناسب برای بدنه اتومبیل شما استفاده کند.

 

  • فشار آب باید به گونه ای تنظیم شود که به رنگ خودروی شما آسیب نرساند و همچنین برای خشک کردن خودرو پس از شستشو از دستمال‌های زبر و کثیف استفاده نکنند زیرا استفاده از دستمال زبر احتمال خش افتادن روی بدنه ماشین شما را افزایش می دهد.

 

  • نیروی شستشوی کارواش سیار می تواند از باد گرم برای خشک کردن بدنه خودرو استفاده می‌کنند زیرا خشک شدن با باد گرم نتیجه بهتری داردتا خشک کردن با دستمال است.

 

  • در بخش تمیزکاری داخل کابین خودرو، از نیروی شستشوی کاراوش در منزل انتظار می‌رود که از مواد شوینده مناسب و مخصوص برای شستشوی صندلی‌های استفاده کند و از ابزاری مانند فرچه‌های ریز برای تمیز کردن درز‎‌های داخل اتومبیل استفاده کند. پرسنل کارواش ابتدا باید جنس رویه صندلی‌ها، سقف، کف و داشبورد را تشخیص دهد و طبق آن از مواد شوینده مناسب استفاده کند.

 

  • نیروی شستشوی کارواش در محل باید از واکس براق کننده برای داشبورد ماشین شما استفاده کند. البته بسیار لازم است قبل از آن پرسنل جنس داشبورد خودرو شما را تشخیص دهند تا بتواند از مواد مناسب برای واکس داشبورد استفاده کند.

 

  • پرسنل یک کارواش سیار حرفه ای، نباید از هیچگونه مواد شوینده قوی برای شستشوی رنگ مات استفاده کنند، زیرا رنگ‌های مات اتومبیل‌ها بسیار حساس هستند و باید از مواد شوینده مخصوص آن‌ها استفاده شود.

 

 

کارواش خشک

 

 

 5 ترفند طلایی برای شستشوی حرفه ای اتومبیل در منزل توسط شما :

 

1.هرگز مایع شوینده را مستقیم روی بدنه خودرو نریزید

همانطور که می دانید هر محصول شوینده ای پیش از استفاده باید کمی با آب رقیق شود. مایع شوینده مخصوص ماشین را در ظرف آبی با نسبت مناسب حل کنید وسپس با کمک دستمال میکروفایبر به خودرو را بشویید. در ضمن یادتان باشد از مایع ظرفشویی برای تمیز کردن اتومبیل استفاده نکنید زیرا مایع ظرفشویی حاوی مواد شیمیایی تهاجمی است که به بدنه خودرو شما آسیب می رساند.

 

 

2.استفاده از یک سطل برای شستشو ماشین ممنوع

سعی کنید همیشه برای شستن خودرو دو سطل داشته باشید، یکی برای خیس و کفی کردن دستمال و سطل دیگر برای شستن و تمیز شدن دستمال استفاده کنید. استفاده از دو سطل باعث می شود تا گرد و خاک و کثیفی به همراه دستمال کثیف به داخل سطل حاوی مواد شوینده وارد نشود .

 

3.شیشه جلوی ماشین را با نوشابه بشورید

برای خلاص شدن از شر دوده، خاک روی شیشه و مهم تر از آن چربی های روی شیشه که بر اثر آلودگی هوا بوجود آمده اند، کافیست از نوشابه استفاده کنید. مراحل کار به این صورت است که کمی نوشابه روی شیشه بریزید( البته حوله ای روی کاپوت ماشین بگذارید تا نوشابه با رنگ ماشین شما تماس نداشته باشد). نوشابه تمام چربی ها و کثیفی ها ی شیشه ماشین شما را به راحتی از بین خواهد برد. پس از استفاده از نوشابه تمام سطح شیشه را تمیز کنید.

 

 

کارواش خشک

4.شستشو را از  لاستیک ماشین شروع کنید

همانطور که می دانید چرخ و لاستیک ماشین در نتیجه تماس با جاده، کثیف ترین قسمت خودرو شماست. اگر شما شستن و تمیز کردن آن را برای مرحله آخر و پس از شستشوی تمامی قسمت های ماشین نگه دارید، متاسفانه آلودگی، کثیفی، غبار و حتی آشغال هایی که روی لاستیک نشسته اند، در اثر شستشو به بخش های نزدیک به لاستیک منتقل می شود و باعث دوباره کاری برای شما خواهد شد. ابتدا لاستیک و چرخ هارا بشویید، سپس دستمال خود را تعویض یا آن را به خوبی بشوئید و سایر سطوح را تمیز کنید.

 

 

4.شستشوی ماشین زیر نور خورشید ممنوع

زمانی که شما زیر نور مستقیم خورشید به شستشوی ماشین مشغول می شوید، نور خورشید باعث می شود مواد شوینده شما زودتر از معمول روی بدنه خودرو خشک شود. این خشک شدن سریع تر از حد معمول، پاک کردن و صیقل دادن بدنه خودرو با دشواری بیشتری مواجه خواهید کرد.

 

 

جالب است بدانید :

به دلیل افزایش مشغله های کاری و زندگی و همینطور کاهش زمان روزانه افراد جامعه، درخواست برای دریافت  خدمات کارواش آنلاین یا همان کارواش در محل روز به روز در حال افزایش است. بدون شک استفاده از خدمات کارواش سیار در محل با گذر زمان بیشتر و بیشتر خواهد شد. زیرا خدمات کارواش سیار منجر به صرفه جویی در زمان مشتری، افزایش رضایت و افزایش کیفیت خدمات شستشوی اتومبیل در محل می شود.

 

کارواش خشک

کارواش خشک کلینز :

اگر شما از منتظر ماندن در صف کارواش برای دریافت خدمات شستشوی ماشین کلافه شده اید ، زمان آن رسیده است که خدمات کارواش سیار کلینز را امتحان کنید و به جمع مشتریان راضی ما بپیوندید. ما به شما اطمینان می دهیم تا نیروهای باتجربه و ماهر را برای شستشوی اتومبیل شما اعزام خواهیم کرد. فاصله شما تا یک نیروی با تجربه و کارآزموده برای شستشوی ماشین آن هم در محل زندگی شما تنها یک تماس است. کارواش سیار کلینز در تمامی مناطق تهران از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب آماده خدمات رسانی سریع و حرفه ای به شماست، با ما تماس بگیرید.

 

کارواش خشک

کارواش خشک در محل کلینز
شماره تماس :
☎09303365110☎

 سایر خدمات کارواش خشک کلینز :

 

کارواش سیار تهران 

کارواش سیار شیراز

 کارواش سیار کرج 

کارواش سیار غرب تهران ( کاراوش نانو غرب تهران )

کارواش سیار شرق تهران ( کارواش نانو شرق تهران )

کارواش سیار شمال تهران ( کاراوش نانو شمال تهران )

 

 

  • در صورت تمایل پس از استفاده از خدمات کارواش خشک کلینز سپاسگزار می شویم به کیفیت خدمات ما در همین صحفه امتیاز دهید.

کارواش خشک
5 امتیاز از 12 رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: