ساعت پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 9 شب

نگهداری کودک در منزل

قیمت پرستار کودک در سال 97

خدمات پرستاری در منزل کلینز

نگهداری کودک در منزل

پرستار کودک  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک  پرستار سالمند در منزل  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل keeping baby home پرستار سالمند در منزل پرستار کودک نگهداری کودک در منزل پرستار کودک نگهداری کودک در منزل  خدمات پرستاری در منزل نگهداری کودک در منزل پرستار کودک کرج  پرستار سالمند در منزل  نگهداری کودک در منزل  پرستار بچه  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک  هزینه نگهداری کودک در منزل  نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل تهران  پرستار بچه نگهداری کودک در منزل  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک نگهداری کودک در منزل نگهداری کودک در منزل قیمت پرستار کودک در منزل سال 97  خدمات پرستاری  نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل تهران  دستمزد پرستار بچه  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل شیراز  هزینه نگهداری کودک در منزل  پرستار در منزل پرستار کودک  نگهداری کودک در منزل  پرستار سالمند در منزل  نگهداری کودک در منزل پرستار کودک دستمزد پرستار بچه  قیمت پرستار کودک در منزل سال 97  پرستار کودک در منزل تهران خدمات پرستاری شبانه روزی نگهداری کودک در منزل پرستار کودک نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل  پرستار کودک در منزل تهران  پرستار کودک کرج هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار بچه سالمند در منزل نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک کرج  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل شیراز  دستمزد پرستار بچه هزینه نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک کرج پرستار کودک  پرستار سالمند در منزل  پرستار بچه  هزینه نگهداری سالمند در منزل  پرستار کودک  قیمت پرستار کودک در منزل سال 97  پرستار نوزاد  پرستار کودک کرج نگهداری کودک در منزل  هزینه نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل شیراز پرستار کودک پرستار بچه در منزل پرستار کودک پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل  مرکز خدمات پرستاری شبانه روزی نگهداری کودک در منزل  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در منزل تهران  پرستار کودک کرج  پرستار کودک  خدمات پرستاری شبانه روزی  پرستار کودک دستمزد پرستار بچه  هزینه نگهداری کودک در منزل نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری  پرستار کودک در منزل شیراز پرستار کودک در منزل تهران قیمت پرستار کودک در منزل سال 97  پرستار کودک کرج نگهداری از سالمند پرستار کودک نگهداری از سالمند در منزل پرستار کودک نگهداری سالمند پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک نگهداری کودک در منزل  پرستار بیمار در منزل  نگهداری کودک در منزل   پرستار کودک کرج پرستار کودک در منزل شیراز پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل نگهداری کودک در منزل   قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 پرستار کودک در منزل تهران  نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل شیراز  دستمزد پرستار بچه  پرستار کودک کرج  پرستار کودک هزینه نگهداری کودک در منزل هزینه نگهداری کودک در منزل  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک  نگهداری کودک  پرستار کودک  نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل تهران  پرستار کودک کرج خدمات پرستاری شبانه روزی  پرستار کودک در منزل شیراز  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک پرستاری از کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل قیمت پرستار کودک در منزل سال 97  نگهداری کودک در منزل  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک  پرستار بچه  پرستار کودک کرج  پرستار کودک در منزل شیراز  هزینه نگهداری کودک در منزل نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک کرج مرکز پرستاری در منزل  پرستار در منزل  نگهداری کودک در منزل پرستار کودک  هزینه پرستار کودک در منزل   پرستار کودک کرج  نگهداری کودک در منزل پرستار کودک  پرستار بچه پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک کرج  پرستار کودک در منزل شیراز قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 دستمزد پرستار بچه  هزینه نگهداری کودک در منزل نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک کرج نگهداری کودک در منزل  شرکت پرستاری  خدمات پرستاری  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک حقوق پرستار بچه حدمات پرستاری در منزل  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل شیراز   پرستار کودک کرج  پرستار کودک پرستار سالمند در منزل هزینه نگهداری کودک در منزل  نگهداری کودک در منزل پرستار در منزل  نگهداری کودک در منزل   پرستار کودک در منزل شیراز قیمت پرستار کودک در منزل سال 97  پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار نوزاد در منزل پرستار بچه  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل شیراز  هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار کودک کرج  پرستار کودک پرستاری از کودک پرستار کودک نگهداری از کودک در منزل پرستار کودک نگهداری از کودک پرستار کودک پرستار منزل پرستار کودک نگهداری از نوزاد  نگهداری کودک در منزلپرستار کودک دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در منزل تهران  نگهداری کودک در منزل بچه پرستار کودک تعرفه خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک نگهداری نوزاد پرستار کودک استخدام پرستار سالمند پرستار کودک نگهداری کودک در منزل مراقبت از کودک در منزل قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 پرستار کودک مراقبت از سالمند پرستار کودک خدمات پزشکی در منزل  نگهداری کودک در منزل پرستار کودک پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل تهران  نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در کرج پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در اصفهان پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل مشهد پرستار کودک در منزل تهران  هزینه نگهداری کودک در منزل  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک اصفهان پرستار کودک در منزل تهران قیمت پرستار بچه در تهران نگهداری کودک در منزل دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در مشهد پرستار کودک در منزل تهران تعرفه پرستار کودک در منزل قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 نگهداری کودک در منزل پرستار کودک کرج پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در منزل اصفهان پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در منزل کرج پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در تبریز پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل شیراز هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در تهران پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در شیراز پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک مشهد پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک شیراز نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل پرستار بچه  قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 هزینه نگهداری کودک در منزل هزینه نگهداری کودک در منزل قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 قیمت پرستار کودک در منزل سال 95 دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در منزل تهران تعرفه پرستار کودک در منزل تعرفه پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل تهران نگهداری کودک در منزل

 

نگهداری کودک در منزل و در خواست برای پرستار کودک شایسته و مطمئن همواره برای والدین شاغل یا پر مشغله دغدغه بزرگی بوده است. همانطور که می دانید پرستار کودک نقش بسیار مهم وکلیدی در شکل گیری شخصیت و آینده کودک شما دارد. بنابرین انتخاب پرستار کودک و بررسی شایستگی های او برای نگهداری کودک در منزل بسیار مهم است. اگر شما به عنوان والدین به دنبال بهترین پرستار کودک برای  نگهداری کودک در منزل هستید با ما همراه شوید تا نکاتی را که در هنگام انتخاب پرستار کودک باید لحاظ شود را بررسی کنیم.

.

اهمیت انتخاب پرستار کودک مناسب برای نگهداری کودک در منزل :

طبیعتا شما به عنوان والدین می دانید که در زمان به کارگیری پرستار کودک برای نگهداری کودک در منزل باید نهایت دقت و توجه را برای انتخاب پرستار کودک به خرج دهید. اگر شما شاغل هستید پرستار کودک بیش از 7 الی 8 ساعت از زمان خود را به نگهداری از کودک در منزل شما اختصاص خواهد. بنابرین انتخاب بهترین پرستار بچه می تواند شما را از دل نگرانی و مشکلات بعدی در امان نگه دارد.

در هنگام انتخاب پرستار کودک در منزل به چه نکات مهمی باید دقت شود ؟

 

 مهارت پرستار کودک شما باید متناسب با سن کودک باشد

سن و نیازهای کودک اولین ملاک شما در انتخاب پرستار بچه در منزل باید باشد. در سنین پایین تر کودک یا نوزاد شما به مراقبت مخصوص در همان سن نیازدارد. مناسب ترین پرستار کودک در این مرحله  پرستاری است که با مهارت های نگهداری از کودک و نوزاد آشنا باشد و در این زمینه تجربه کافی را دارا باشد. اصولا پرستارانی که خودشان مادر هستند تجربه نگهداری کودک در سن پایین را دارند و برای نگهداری از کودک در منزل گزینه مناسب تری می باشند. هرچقدر سن کودک شما بیشتر باشد اهمیت رفتار و قابلیت های آموزشی پرستار کودک نیز باید افزایش یابد. داشتن تحصیلات مرتبط، تجربه در کارهای آموزشی و از همه مهم تر توانایی پرستار برای بازی کردن با کودک شما بسیار مهم می باشد.

نگهداری کودک در منزل

شخصیت و رفتار پرستار کودک در منزل را در نظر بگیرید :

 بسیار مهم است که پرستار کودک شما فردی مهربان، با حوصله، شوخ طبع ، صبور و خوش اخلاق باشد. هر کسی می داند که لازمه شغل پرستاری کودک این است که پرستار کودک باید عاشق کودکان باشد و از نگهداری و گذراندن زمان با کودکان لذت ببرد. پرستار کودکی که بچه ها را دوست دارد بسیار بهتر از دیگران کودکان را درک می کند و به نیازهای عاطفی و جسمانی آن ها توجه می کند. پرستار بچه باید شخصی قابل اعتماد، مطمئن و تضمین شده ای باشد تا شما با خیال راحت فرزند خود را با او در منزل تنها بگذارید. پرستار کودکی که متاهل و مادر است می تواند بسیار قابل اعتمادتر و بهتر از پرستاران دیگر در مراقبت از کودک شما عمل کند. نکته بسیار مهمی که باید دقت شود این است که کودکانی که به بیماری های خاص مانند تالاسمی، اوتیسم ، بیش فعالی، هپاتیت یا هرگونه بیماری که نیاز به توجه و رفتار متفاوت تری با آن ها دارد، باید توسط پرستاری با تجربه و متخصص در این زمینه ها نگه داری شوند.

 

 ویژگی های دیگر برای انتخاب یک پرستار کودک مناسب :

  • نظم و انضباط : پرستار کودک شما باید بداند چه نوع اقدام و رفتاری را در صورت سرکشی کردن کودک انجام دهد.شما باید از قبل پرستار کودک را با اخلاقیات و  واکنش های کودک خود آشنا کنید و انتظارات و نکات تربیتی مدنظر خود را به او اطلاع دهید تا در صورت دیدن آن رفتار در کودک شما مطابق با دستورات و انتظارات شما رفتار کند.
  • اطلاعات کامل و به روز: پرستار شما باید اطلاعات و مطالعاتی در زمینه تربیت کودک ،روانشناسی ،تغذیه کودک و بیماریهای کودکان داشته باشد.
  • وقت شناسی :  پرستار بچه شما باید بداند اگر دیرتر از زمان مقرر به منزل شما بیاید، بدون شک باعث دیر رسیدن شما به محل کار خواهد شد.
  • تفریح و سرگرمی : پرستار کودک باید بتواند شرایط و  موقعیت های سرگرم کننده برای کودک شما فراهم کند.

نگهداری کودک در منزل

نکاتی که  شما به عنوان والدین در روز مصاحبه پرستار کودک باید توجه کنید:

زمانی که شما از طریق شرکت خدماتی یا آشنایان با پرستار کودک آشنا شدید، توصیه می شود قبل از استخدام پرستار و سپردن کودک، حتما با او مصاحبه کنید. همینطور در روز مصاحبه  انتظارات و وظایف پرستار کودک را به صورت کاملا واضح و مشخص بیان کنید. به طور مثال شما می توانید به پرستار بچه اعلام کنید که دقیقا چه غذاهایی برای کودک شما در منزل آماده کند. اگر کودک شما رفتار خاصی را از خود نشان داد پرستار بچه موظف است چه واکنشی از خود نشان دهد. عادت های غذایی، ویژگی های رفتاری، حساسیت های غذایی و مواردی از این دست را به پرستار کودک خود به صورت کامل و شفاف اعلام کنید.

هر چه قدر این توافقات و انتظارات بین شما و پرستار بچه واضح تر باشد امکان بروز مشکلات در آینده کمتر خواهد شد. صحبت های اولیه شما احتمال نارضایتی بین شما و پرستار را کاهش داده و باعث می شود که احتمال اینکه پرستار کار خود را ترک کند کاهش یابد. همانطور که می دانید اخراج یا ترک کار پرستار می تواند بر احساسات کودک شما اثر منفی بگذارد.علاوه بر این هر خانه ای قانون و خط قرمزهایی دارد که باید در مورد این نکات هم حتما با پرستار خود صحبت کنید. پیشنهاد می کنیم که مادر در مورد محل قرار گرفتن تلفن های تماس ضروری، داروهای کودک، دفترچه بیمه و… پرستار را مطلع کنید تا در شرایط اضطراری پرستار به موقع بتواند به کودک کمک کند.

چگونه به پرستار کودک اعتماد کنیم و نگهداری کودک در منزل را به او بسپاریم؟

شاید برای شما به عنوان والدین این سوال پیش بیاید که چگونه می توانیم به یک فرد غریبه اعتماد کنیم و کودک را کنار او  در منزل تنها بگذاریم؟ اولین توصیه این است که از سابقه و پیشینه پرستار کودک اطلاعات کاملی را بدست آورید. شرکت خدمات پرستاری ما با توجه به درک اهمیت موضوع در هنگام گزینش پرستاران به شدت سختگیرانه عمل می کند تا قابل اعتمادترین افراد را برای ارائه خدمات پرستاری به افراد معرفی کنیم.

توصیه دیگر این است که شماره تماسی از نزدیکان پرستار کودک داشته باشید تا در زمان ضروری بتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید. به یاد داشته باشید زمانی که پرستارکودک در خانه شماست وسایلی که ارزش مادی دارند و همین طور پول و جواهرات را در خانه قرار ندهید تا احتمال بروز خطای پرستار بچه به حداقل برسد.

 

هماهنگی رفتار شما و پرستار کودک بسیار مهم است

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد هماهنگی و همسویی رفتار والدین و پرستارکودک است که شما به عنوان والدین باید به آن توجه زیادی داشته باشید. پرستار کودک پس از والدین موثرترین شخص در شکل گیری شخصیت و خلق و خوی کودک است. اگر قرار است کودک شما چندین ساعت در روز را نزد پرستار بچه باشد، لازم است بین رفتار پدر و مادر و پرستار همسویی و هماهنگی از قبل تعیین شده ای وجود داشته باشد. برای مثال اگر در خانه شما قانونی وجود دارد که کودک نباید قبل از غذا شیرینی بخورد، توصیه می شود که پرستار کودک را هم در جریان این موضوع قراردهید و در مورد نحوه تشویق یا تنبیه کودک  او را مطلع کنید.

 

نگهداری کودک در منزل

مدت زمان لازم برای آشنایی کودک و پرستار کودک

نکته بسیار مهمی که شما به عنوان والدین باید به آن توجه کنید این است که بعد از توافقات اولیه بین شما و پرستار، کودک و پرستار ناگهان باهم تنها نمانند. شما باید فرصتی برای آشنایی هردوی آنها بایکدیگر ایجاد کنید. بهتر است این فرایند از چند روز قبل شروع شود و با حضور مادر باشد. برای مثال در روز های اولیه آشنایی مادر در خانه حضور داشته باشد و پرستار و کودک برای مدت کوتاهی در اتاق تنها بمانند تا کودک به تدریج به حضور پرستار کودک در منزل عادت کند و بتواند به پرستار اطمینان کند.

در غیر این صورت استخدام پرستار کودک در منزل توصیه می شود چون مربیان نمی توانند همزمان به همه بچه ها رسیدگی کنند و خدمات و نیازهای اولیه را دراختیار همه کودکان قرار دهند. اغلب آنها به سرعت و با بی ملاحظگی کارهایشان را انجام می دهند.

 

نکته ای که شما به عنوان مادر باید توجه کنید :

درست است که پرستار به مراقبت و نگهداری از کودک شما می پردازد و به نوعی مادر دوم کودک محسوب خواهد شد اما به هر حال نمی تواند جای مادر را بگیرد. بهتر است وقتی مادر از سرکار به خانه برمی گردد برای بودن در کنار فرزندش زمان کافی بگذارد.

 

دستمزد یک پرستار کودک چقدر است ؟

حقوق پرستار کودک شما متناسب با شرایط می تواند تغییر کند. نرخ یک پرستار کودک به مکانی که زندگی می کنید ، مسئولیت و وظیفه ای که پرستار در قبال فرزند شما دارد ، تعداد فرزندانی که پرستار کودک از آن ها مراقبت می‌کند و تجربه خود پرستار کودک بستگی دارد .ساعات کاری، وظایف (بسیاری از خانواده ها علاوه بر پرستاری کودک انجام امور منزل را نیز به پرستار می سپارند)،  معیارهایی که برای انتخاب پرستار کودک خود دارید همگی باعث می شود که دستمزد پرستار کودک متغیر و متفاوت باشد. با این حال تمامی این موارد نرخ و قیمت مشخصی دارند و شما متناسب با خدمات پرستاری که دریافت می کنید هزینه آن را خواهید پرداخت.

 

خدمات پرستاری شبانه روزی :

اگر شما به خدمات پرستاری همچون پرستار کودک ، پرستار سالمند ، پرستار بیمار در منزل ، مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل و… نیاز دارید با شماره تماس 09303365110 تماس بگیرید. شرکت خدماتی ما با تجربه چندین ساله در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز خود می باشد. شما نیز می توانید با استفاده از خدمات ما تعهد، پایبندی سرعت در ارائه خدمات و تضمین خدمات را تجربه کنید.

نگهداری کودک در منزل

نگهداری کودک در منزل را به ما بسپارید

 شماره تماس شبانه روزی:

☎ 09303365110☎

  • در صورت تمایل پس از استفاده از خدمات  نگهداری کودک در منزل سپاسگزار می شویم به خدمات ما در همین صحفه امتیاز دهید.
نگهداری کودک در منزل
5 امتیاز از 3 رای

Comments are closed.

error: